هواداران استاد ایرج رحمانپور  متن نغمه ی "تونه می نویسم" - هواداران استاد ایرج رحمانپور
متن نغمه ی "تونه می نویسم"
متن اصلی تونه می نویسم:

تونه می نویسم تونه می نویسم تونه می نویسم

و ری سین و ری چو مینّ تنه دسم

تونه می نویسم

دِ چالی و برزی دِ کو و بیابو و هرجا برسم

تونه می نویسم تونه می نویسم تونه می نویسم

دِ رّتِه دِ منه دِ بینه دِ نوینه دِ خآو و بیاری

تونه می نویسم تونه می نویسم تونه می نویسم

اگر پا پیا بام یا دِ زیر پام

با اُزین طلایی مینه نوسواری

تونه می نویسم و هر جا که سوزه و هر جا ریینه

و ری بازو او یل که سر دل جمنه

که سایه ش سنینه که زور دار رمنه

لارش آهنینه تونه می نویسم

و هر جا که پاکّ و هر جا سفیده

و ری پشنی اسبی که حوگه سوارش سفرِ امیده

و ری بال پرواز و ری اوج آواز

و اُچه که دسی درینه میکه واز

تونه می نویسم